Dodatek k Pravilniku o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

1. člen

Določbe Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (v nadaljevanju “pravilnik”) (Ur. l. št. 38/09) urejajo prilagajanje šolskih obveznosti za  dijake – perspektivne športnike, dijake – vrhunske športnike, dijake, ki se vzporedno izobražujejo in dijake tekmovalce.  Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prilagajanje šolskih obveznosti in dodelitve statusa dijakom:

 • ki so vključeni v kulturne dejavnosti (dijaki kulturniki).
 • ki so vključeni v mladinsko raziskovalno delo (dijaki raziskovalci),
 • ki so vključeni v pripravo na mednarodni CIDESCO izpit iz kozmetike.

2. člen

Dijak lahko pridobi status A ali status B. Status A pridobi dijak, ki je v preteklem šolskem letu dosegal pomembne rezultate na športnem ali kulturnem področju, dijak vrhunski športnik, dijak, ki se vzporedno izobražuje po dveh programih, dijak, ki je vključen v raziskovalno delo oziroma dijak, ki se pripravlja na mednarodni CIDESCO izpit iz kozmetike.

3. člen

Dijak, ki je vključen v mladinsko raziskovalno dejavnost, ima status od začetka priprave raziskovalne naloge do njenega zagovora.

4. člen

Dijak, ki se pripravlja na mednarodni CIDESCO izpit iz kozmetike, ima status od začetka priprave na izpit do konca šolskega leta, če redno izpolnjuje obveznosti v okviru priprave na izpit.

5. člen

Svetovalna delavka bo skupaj z dijakom, ki bo dobil enega od statusov, pripravila osebni izobraževalni načrt, v katerem bodo določene prilagoditve šolskih obveznosti v skladu s temi pravili.

6. člen

Medsebojne pravice in obveznosti povezane z dodelitvijo statusa so:

 • Dijak mora biti s svojim šolskim delom in vedenjem primeren dijak.
 • Dijak je dolžan redno obiskovati pouk, razen v času intenzivnih priprav in tekmovanj.
 • Dijak mora opraviti vaje iz splošnih oziroma strokovno-teoretičnih predmetov oziroma praktični pouk v sladu s kriteriji, ki so jih sprejeli strokovni aktivi. Če dijak z dodeljenim statusom v res utemeljenih primerih ne bo mogel opraviti predpisanih vaj oziroma  praktičnega pouka, mu bo šola omogočila opraviti zamujeno.
 • Dijak mora opraviti delovno prakso v celoti do zaključka šolskega leta in interesne dejavnosti. Prizna pa se mu tretji del interesnih dejavnosti (vsebine po izbiri dijaka).
 • Dijak mora seznaniti razrednika z odsotnostmi od pouka zaradi priprav, tekmovanj, nastopov  najmanj tri dni pred odsotnostjo, in sicer s pisno vlogo športne, kulturne ali druge organizacije, ki jo podpišejo tudi starši. Odsotnosti  do tri dni  dovoli razrednik, nad tri dni pa ravnatelj.
 • Dijak mora izpolnjevati vse šolske obveznosti kot drugi dijaki, ima pa to možnost, da se  z učiteljem dogovori za ustno ocenjevanje znanja. Dogovor mora biti dogovorjen v začetku ocenjevalnega obdobja. Dogovor mora dijak spoštovati in se ne sme izogibati ocenjevanju ob dogovorjenih rokih. Če se dijak z učiteljem ne dogovori za ocenjevanje znanja, je pri tem predmetu izenačen z drugimi dijaki v oddelku (velja samo za dijake s statusom A, za dijake vrhunske športnike, za dijake raziskovalce in za dijake, ki so vključeni v pripravo na mednarodni  CIDESCO izpit).
 • Dijak mora biti ocenjen za vsako ocenjevalno obdobje. Pisno ocenjevanje opravi dijak v  rokih kot drugi dijaki v oddelku, v res utemeljenih primerih pa tudi izven dogovorjenega roka po predhodnem dogovoru z učiteljem.
 • Dijaku lahko status miruje:
  • če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
  • če ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja ne dosega minimalnih standardov znanja (neocenjen, negativen) pri dveh ali več predmetih oz. modulih (popravke je sprejel UZ na konferenci, 24. 2. 2016),
  • če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
  • v primeru daljše bolezni ali poškodbe,
  • v drugih utemeljenih primerih.
 • Dijaku status lahko preneha:
  • če ob preteku mirovanja statusa ne izpolni obveznosti iz 2. alineje razlogov za   mirovanje statusa,
  • če preneha pogoj za pridobitev statusa,
  • če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
  • če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
  •  na njegov predlog ali predlog staršev.
 • Dijak višjega letnika v začetku šolskega leta ne more zaprositi za status, če  še veljajo vzgojni (alternativni) ukrepi iz preteklega šolskega leta (ukor učiteljskega zbora, pogojna izključitev). Če je bil dijaku v preteklem šolskem letu izrečen vzgojni ukrep razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora, potem za status lahko zaprosi, vendar mu le ta miruje do prenehanja veljavnosti vzgojnega(ih) ukrepa(ov).
 • Dijak je dolžan zastopati šolo na vseh tekmovanjih, pri katerih sodeluje šola, razen kadar je odsoten zaradi tekmovanj v okviru svojega društva, zveze …
 • Dijak kulturnik je dolžan nastopati na šolskih prireditvah, če je za to naprošen.