Hišni red

Splošne določbe

1. člen

Življenje in delo v šoli poteka po določbah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah  in Šolskih pravilih.

2. člen

Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli.

3. člen

Hišni red je obvezen za vse dijake, udeležence izrednega izobraževanja, za vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.

Nepotrebno zadrževanje v šoli ni dovoljeno.

Dijaška izkaznica

4. člen

Za identifikacijo imajo dijaki v šoli dijaško izkaznico. Če je nimajo, se lahko identificirajo z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem. Na zahtevo dežurnega dijaka, varnostnika ali delavca šole so dijaki dolžni pokazati enega izmed identifikacijskih dokumentov.

O postopku pridobitve dijaške izkaznice so dijaki obveščeni v šoli.

Vhod in izhod iz šolske zgradbe

5. člen

Dijaki in drugi obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

Obiskovalci so se dolžni ob prihodu in odhodu iz šole javiti dežurnima dijakoma. Vinjenim osebam in osebam, ki bi povzročale nemir, vstop v šolske prostore ni dovoljen.

6. člen

Vhod oziroma izhod skozi kletna vrata je dovoljen samo delavcem šole, delavcem čistilnega servisa in najemnikom kuhinje, ob petkih popoldan in sobotah pa tudi udeležencem izrednega izobraževanja.

Kletna vrata so iz varnostnih razlogov v dopoldanskem času (do 14.30) odklenjena.

Izhod iz šole skozi stranska vrata oz. kletna vrata je dovoljen dijakom samo v primeru evakuacije.

Varovanje šole

7. člen

Šolska zgradba je varovana z alarmnim sistemom, ki je povezan s podjetjem, s katerim ima šola sklenjeno pogodbo o varovanju zgradbe.  Glavni vhod v šolo je varovan z video nadzorom.

8. člen

Šifre za izključitev alarmnega sistema imajo: ravnatelj, pomočnika ravnatelja, hišnik, poslovna sekretarka, administrativna delavka, pooblaščeni delavec čistilnega servisa. Vsak zgoraj imenovani delavec ima svojo šifro in ključe šole. Šifre so uradna tajnost in niso prenosljive na druge osebe.

Šola ima tudi šifro za izključitev alarma, ki jo dobi delavec skupaj s ključi šole, če šolo le občasno odpira.

9. člen

Šifra za vključitev alarmnega sistema je enotna in ni uradna tajnost. To šifro poznajo vse osebe, navedene v predhodnem členu.

10. člen

Vsak dan najkasneje ob 6.30 (ko je pouk ali druga dejavnost) hišnik ali druga pooblaščena oseba izklopi alarmni sistem in odklene vsa vrata v šolo.

Ob sobotah, kadar poteka izredno izobraževanje, odklene vhodna vrata in izklopi alarm za to določena oseba iz 8. člena.

Da so vsa vhodna vrata v šolo zaklenjena in vklopljen alarmni sistem (vsak dan ob 22. uri, razen ob sobotah), je odgovorna delavka čistilnega servisa, ki jo pooblasti vodstvo čistilnega servisa. Ob sobotah vklopi alarm in zaklene kletna vrata oseba iz 8. člena ali za to zaprošena oseba.

11. člen

Da so vsak dan ob koncu praktičnega pouka in vaj v vseh laboratorijih oz. kabinetih zaprte vse vodovodne pipe in plin, na aparatih izključena elektrika (kjer je to mogoče), skrbijo za to odgovorni učitelji. Ravnatelj glede na urnik v začetku šolskega leta imenuje odgovorne učitelje. Za naprave v kuhinji je odgovoren vodja kuhinje.
Ta člen smiselno velja za učilnice oziroma laboratorije: K1, K5, P1, 11, 12, 21, 22, 27, 28, 31.

Vsak delavec šole je osebno odgovoren za izklop elektronskih naprav (računalnik, LCD projektor, kamera,…), ki jih je uporabljal, ko zapušča prostor.

Dnevni šolski red

12. člen

Glavna vhodna vrate se odprejo ob 6.30.

13. člen

Učitelji so dolžni prihajati v šolo 10 minut pred začetkom svojega pouka.

14. člen

Za vzdrževanje dnevnega šolskega reda so odgovorni vsi delavci šole in vsi dijaki ter druge osebe, ki se nahajajo v šoli.

15. člen

Ob vstopu v šolo se dijaki napotijo v nadstropja, kjer imajo garderobne omare, se preobujejo in oblečejo bele halje. Nošenje športnih copat (superg) v šoli  ni dovoljeno.

16. člen

Dijaki nosijo bele halje pri vseh učnih urah in med odmori, razen pri urah športne vzgoje. Dijaki skrbijo za  to, da je halja čista. Nakup halj je organiziran v šoli. Sprememba kroja (krajšanje halje in rokavov) ni dovoljena. Pri praktičnem pouku in vajah so halje zapete. Dijaki iz programa kozmetični tehnik se  pri praktičnem pouku preoblečejo v belo majico in hlače. Nakup kompleta je organiziran v šoli.

17. člen

Če dijak pri pouku splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov nima halje ali ni preobut, to pomeni kršitev hišnega reda. Učitelj kršitev vpiše v elektronski dnevnik. Dijak brez halje ne more  opravljati vaj in praktičnega pouka. Na dan, ko ima dijak vaje ali praktični pouk in nima halje, si le-to lahko izposodi v referatu za dijake. Cena izposoje halje je cena pranja v pralnici, s katero ima šola pogodbo. Haljo mora dijak vrniti najkasneje naslednji dan, če se drugače ne dogovori. Evidenco izposojenih halj vodi administratorka v referatu. Če dijak halje ne vrne pravočasno, administratorka s tem seznani razrednika.

Dežurstvo

18. člen

V šoli opravljajo dežurstvo:

 1. nadzorni učitelji med odmori na hodnikih šole, sanitarijah in pred šolo,
 2. dežurna dijaka v času pouka pri vhodu v šolo,
 3. oddelčni reditelji med poukom v razredu.

19. člen

Nadzorne učitelje po dnevih in nadstropjih določi pomočnik ravnatelja.Tedenski razpored nadzornih učiteljev mora biti objavljen vsak četrtek za naslednji teden. Zamenjave nadzornih učiteljev ureja pomočnik ravnatelja, ki pripravi razpored (v njegovi odsotnosti drug pomočnik oziroma ravnatelj).

20. člen

Vsak dan sta dopoldan nadzorna 2 učitelja, popoldan pa 1 učitelj.

Dopoldan začne prvi nadzorni učitelj opravljati svojo dolžnost ob 7.30, drugi pa opravlja dolžnost do 13.45. V glavnem odmoru nadzor obvezno opravljata oba nadzorna učitelja.

Popoldanski nadzorni učitelj začne opravljati svojo dolžnost ob 13.30 in jo opravlja do vključno svoje zadnje učne ure. Če nadzorni učitelj zaključi s poukom pred koncem zadnje ure, ko je v šoli še pouk, prevzame nalogo odgovorna oseba (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna delavka, organizatorka izrednega izobraževanja, pooblaščeni učitelj,  laborant).

Ob petkih sta 2 nadzorna učitelja. Drugi dopoldanski nadzorni učitelj opravlja naloge dopoldan (od začetka svojega pouka) in tudi popoldan (do konca svojega pouka).

21. člen

Prvi nadzorni učitelj zjutraj najprej ugotovi, če sta oba dežurna dijaka na svojem mestu.

Drugi nadzorni učitelj pa preveri zamenjavo dopoldanskih in popoldanskih dežurnih dijakov.

Nadzorni učitelj mora med odmori nadzirati red in disciplino na hodnikih, avlah, sanitarijah in pred šolo. Nadzorni učitelj spremlja tudi delo dežurnih dijakov.

22. člen

Nadzorni učitelji morebitne kršitve dijakov zapišejo v obrazec Poročilo o dežurstvu učiteljev, ki se nahaja na oglasni deski v zbornici. Na storjene kršitve opozorijo tudi razrednike.

Nadzorni učitelj je dolžan takoj seznaniti ravnatelja (v njegovi odsotnosti pa pomočnika ravnatelja oziroma drugo odgovorno osebo) z vsako težjo ali najtežjo kršitvijo hišnega reda, še posebej pa takrat, ko je ogrožena varnost ali zdravje dijakov,  udeležencev izrednega izobraževanja, delavcev šole in drugih obiskovalcev.

23. člen

Oddelčne reditelje (vsak teden 2) in dežurne dijake (vsak dan 2) določijo razredniki. Razpored oddelkov za dežurstvo pripravi pomočnik ravnatelja.

24. člen

Zamenjave dežurnih dijakov zaradi pisnega oz. ustnega ocenjevanja znanja ali zaradi drugih opravičenih odsotnosti dijakov ureja pomočnik ravnatelja (v njegovi odsotnosti  šolska svetovalna delavka ali ravnatelj).

25. člen

Opravljanje dežurstva v šoli se evidentira v elektronskem dnevniku kot »dežurstvo ali druga dejavnost za šolo« in se ne štejejo med odsotnosti dijakov.

26. člen

Dežurna dijaka ne  zapuščata dežurnega mesta, razen v izjemnih primerih ali po navodilih ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali dežurnega učitelja. Dežurna dijaka sta tudi v času dežurstva oblečena v belo haljo. Dežurna dijaka spremljata prihod oseb. Imata pregled nad dogajanjem na stopnišču pred vhodom in v avli, zato med dežurstvom ne  delata stvari, ki motijo njuno osnovno zadolžitev (npr. uporaba računalnika in drugih elektronskih naprav…). Neupoštevanje pravil dežurstva pomeni kršitev hišnega reda.

27. člen

Ko posamezni oddelek prevzame dežurstvo, razrednik na razredni uri  dijake podrobno seznani z nalogami dežurnih dijakov.

Razrednik dežurne dijake izbira tako, da bodo odgovorno opravljali svoje delo.

28. člen

Dežurna dijaka opravljata dežurstvo dopoldan od 7.30 do 13.50, popoldan pa od 13.45 do zaključka zadnje popoldanske učne ure ne glede na urnik svojega oddelka.

29. člen

Pred nastopom dežurstva  dežurna dijaka v tajništvu prevzameta Navodila in naloge dežurnih dijakov, obrazec Poročilo o dežurstvu ter obrazec Obiski varnostnika. Dežurna dijaka  vestno izpolnjujeta poročilo o dežurstvu in ga na koncu oddata v tajništvo šole oziroma odgovorni osebi. Dopoldanska dežurna dijaka lahko zapustita dežurno mesto šele takrat, ko ju zamenjata popoldanska dežurna dijaka, popoldanska dežurna dijaka pa ob zaključku zadnje učne ure.

30. člen

Dežurna dijaka  vljudno ustavita vsakega zunanjega obiskovalca, vpišeta v poročilo o dežurstvu njegovo ime in priimek, čas prihoda, h komu je namenjen in čas odhoda. Obiskovalce usmerita v tajništvo, k ravnatelju ali pomočniku ravnatelja, v zbornico, k šolski svetovalni delavki ali k organizatorki izrednega izobraževanja.

31. člen

Dežurna dijaka ne dovolita vstopa v šolo obiskovalcu, ki nima razloga, da bi se zadrževal v šolski stavbi. Če obiskovalec ne upošteva navodil dežurnih dijakov, eden od dežurnih dijakov o tem obvesti tajništvo šole, v popoldanskem času pa ravnatelja ali pomočnika ravnatelja ali svetovalno delavko ali  organizatorico izrednega izobraževanja oziroma najbliže dosegljivega člana učiteljskega zbora. Zadrževanje drugih dijakov ob dežurnem mestu ni dovoljeno.

32. člen

Eden od dežurnih dijakov lahko izjemoma nosi okrožnice, obvestila po razredih ali opravi druge naloge, če ga za to zadolži ravnatelj ali  pomočnik ravnatelja.

33. člen

Naloge oddelčnih rediteljev so predvsem:

 1. da javita v tajništvo, če učitelja ni pred učilnico (laboratorijem) 10 minut po zvonjenju (če je tajništvo zaprto,  poiščeta odgovorno osebo – ravnatelja, pomočnika ravnatelja, šolsko svetovalno delavko, organizatorko izrednega izobraževanja, pooblaščenega učitelja),
 2. da na začetku vsake učne ure javita učiteljem manjkajoče dijake ter jih obveščata tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu,
 3. da v času glavnega odmora (ali izven, če je za razred tako določeno) prineseta iz šolske razdelilnice malico za razred, malico razdelita, po zaključku pa odneseta vse preostalo v razdelilnico nazaj (termo posodo, vrečo s plastično embalažo in posodo z bioodpadki);
 4. da med učnimi urami in po končani učni uri pobrišeta tablo,
 5. da opravita naloge, ki jima jih dajo učitelji.

Za odhod po malico razrednik lahko določi po potrebi še tretjo osebo.
Neopravljanje nalog oddelčega reditelja pomeni kršitev hišnega reda.

Vedenje v šoli

34. člen

Dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in delavci šole morajo hoditi v šolo dostojno oblečeni in urejeni. Dodatne zahteve glede urejenosti, da bo zagotovljeno varno delo pri vajah in praktičnem pouku, določijo strokovni aktivi (npr. dolžina nohtov, speti lasje, zapeta halja,…). Učitelj predmeta z zahtevami seznani svoje dijake na prvi učni uri pri vajah ali praktičnem pouku. Če dijak navodil, ki zagotavljajo njegovo varnost ali varnost sošolcev in učitelja, ne spoštuje, lahko učitelj dijaku prepove aktivno sodelovanje pri vajah in praktičnem pouku. Učitelj takoj o prepovedi seznani ravnatelja ali osebo, ki ga nadomešča.

35. člen

Dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja, vsi zaposleni in obiskovalci se morajo v šoli obnašati kulturno, spoštljivo ter tako, da je zagotovljena varnost in zdravje vseh, ki so v zgradbi in v neposredni šolski okolici.

36. člen

Med poukom dijaki ne smejo brez dovoljenja učitelja zapustiti učilnice (laboratorija) oz. šolske zgradbe.

37. člen

Če dijak zamudi začetek učne ure ali druge oblike organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, se učitelju opraviči  za zamudo tako, da čim manj moti šolsko delo.

38. člen

Posedanje po mizah, stopnicah in po tleh ni dovoljeno. Prepovedano je posedanje in spuščanje po stopniščni ograji ter sklanjanje čez ograjo in metanje predmetov čeznjo.

39. člen

Žvečenje žvečilnih gumijev, pitje napitkov in malicanje ob prihodu učiteljev v učilnice in med poukom ni dovoljeno. Za to so odgovorni učitelji, ki imajo pouk.

40. člen

Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji, dijaki in udeleženci izrednega izobraževanja. Med učnimi urami dijaki ne smejo motiti pouka. Med poukom morajo biti disciplinirani in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno sodelovati v učno-vzgojnem procesu. Zamujanje in predčasno zaključevanje učnih ur učiteljem ni dovoljeno.

41. člen

Obiski znancev in prijateljev dijakov v šoli niso dovoljeni. Vstopanje zunanjih obiskovalcev v razred, ko poteka pouk, je prepovedano. V nujnih primerih lahko pokliče dijaka iz razreda le delavec šole.

42. člen

Uporaba  naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem ali drugih elektronskih naprav med poukom je prepovedana, razen v primeru, ko jih dovoli učitelj. Uporaba teh pripomočkov brez dovoljenja pomeni kršitev šolskih pravil.

Če ima dijak te naprave pri sebi v času ocenjevanja znanja, se ocenjevanje znanja brez ugotavljanja, ali je prišlo do zlorabe ali ne, za dijaka takoj prekine in ravna v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja. Učitelj pri pisnem ocenjevanju in ocenjevanju izdelka ali storitve lahko prepove nošenje ur, zapestnic in drugih sumljivih predmetov.
Če obstaja med ustnim ocenjevanjem sum uporabe nedovoljenih elektronskih pripomočkov, učitelj ocenjevanje za dijaka lahko prekine in obvesti o sumu ravnatelja (v njegovi odsotnosti pomočnika ravnatelja). Ustno ocenjevanje se ponovi še isti dan ob prisotnosti še ene osebe.

Snemanje (avdio in video) v šoli je dovoljeno samo z dovoljenjem delavcev šole. Snemanje v razredu lahko dovoli učitelj, ki uro vodi, snemanje v šoli pa ravnatelj (v njegovi odsotnosti pa pomočnik ravnatelja).

43. člen

V primeru, da poteka dejavnost, pri kateri je predvideno fotografiranje ali snemanje, je dijak, ki ni podal soglasja, sam dolžan obvestiti izvajalca dejavnosti in se umakniti iz področja fotografiranja/snemanja.

44. člen

Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc je v prostorih šole, v neposredni okolici šole in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela (športna vzgoja, vaje zunaj šole, interesne dejavnosti) strogo prepovedano. V neposredno okolico šole spadata šolsko zemljišče in Zdravstvena pot do konca zemljišča naše šole. Dijaki ne smejo motiti stanovalcev v neposredni okolici šole (posedanje na stopnicah, zadrževanje večjih skupin pred stanovanjskimi zgradbami, odmetavanje odpadkov na tla).

V šolske prostore, na šolske površine in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela, je prepovedano prinašanje in razširjanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc.

45. člen

Dijaki ne smejo prinašati v šolo in na druge dejavnosti v organizaciji šole eksplozivnih in drugih nevarnih sredstev, strelnega orožja, ostrih in drugih nevarnih predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost dijakov in delavcev šole.

46. člen

Če učitelj opazi, da vedenje dijaka pri pouku ni primerno (ne sledi, je utrujen, zaspan, odsoten) in bi bilo tako vedenje lahko posledica uživanja psihoaktivnih substanc, zapiše zapažanje o dijaku in ga odda šolski svetovalni delavki. Na osnovi treh zapisov svetovalna delavka o tem obvesti starše.

Če učitelj ugotovi, da bi vedenje dijaka lahko ogrožalo njegovo varnost ali varnost drugih ravna v skladu s IV. razdelkom Drugih šolskih pravil (postopek odstranitve dijaka od pouka).

Garderobne omare

47. člen

Dijak dobi garderobno omarico v 1. letniku in jo nato praviloma  uporablja vsa štiri leta, če napreduje v višje letnike. Šifro, ki jo dijak prejme, mora skrbno varovati. Izdaja šifre pomeni kršitev hišnega reda. Samovoljne zamenjave razporeditev dijakov po omaricah niso dovoljene. Če dijak letnik ponavlja, je lahko razporejen v novo omarico. Šifre omaric, v katerih so se zamenjali uporabniki (eden ali več), se spremenijo. Zamenjavo šifer in nove razporeditve dijakov po omaricah ureja razrednik pri laborantu, ki je za to nalogo določen.

48. člen

Garderobna omarica je namenjena izključno hranjenju osebne garderobe (obutev in obleka, halja in copati). Za obešanje halje oz. oblačil dijak prinese svoj obešalnik.

Oprema za športno vzgojo in praktični pouk se v omarici lahko hrani le na dan pouka tega predmeta.
Razrednik vsaj dvakrat letno skupaj z dijaki pregleda omarice in ugotovi, ali dijaki uporabljajo omarico v skladu z navodili.

49. člen

V omarici ni dovoljeno lepljenje letakov, pisanje po stenah in drugo, kar bi povzročalo škodo v omaricah.
Vsako poškodbo omarice (v notranjosti ali zunanjosti) mora dijak takoj prijaviti v tajništvo šole, da se poškodba odpravi. Če gre za namerno poškodbo omarice, jo plača dijak, sicer stroške krije šola.

50. člen

Za red in čistočo  v garderobni omarici skrbijo dijaki – uporabniki garderobne omarice. V omarici ni dovoljeno hranjenje mokrih dežnikov brez zaščite.

Pred začetkom poletnih počitnic dijaki v celoti izpraznijo omarice, zato da se omarice očistijo in odpravijo morebitne poškodbe. 

51. člen

Za tatvine iz garderobnih omaric šola ne odgovarja. V primerih vloma šola ureja pri pristojni zavarovalnici, če je šlo za krajo ali poškodbo predmetov iz 49. člena.

Začetek in konec pouka

52. člen

Začetek pouka pred 8. uro potrdi svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom.
Zadnja šolska ura v popoldanskem času se konča najkasneje ob 19.00 uri.

53. člen

Dijaki počakajo učitelje pred učilnicami (laboratoriji). Če učitelja ni pred učilnico (laboratorijem) 10 minut po zvonjenju, sta reditelja dolžna to sporočiti v tajništvo šole. Če je tajništvo zaprto,  poiščeta eno od odgovornih oseb (ravnatelja, pomočnika ravnatelja, šolsko svetovalno delavko, organizatorko izrednega izobraževanja, pooblaščenega učitelja).

Učilnico odklepa in zaklepa učitelj, ki ima pouk v učilnici (laboratoriju).
Med odmori so učilnice (laboratoriji) zaklenjene.

54. člen

Učna ura traja 45 minut. Dnevni in tedenski razpored učnih ur je določen z urnikom.

55. člen

Med učnimi urami so 5-minutni odmori, glavni odmor v dopoldanskem času traja 30 minut, v popodanskem času pa 20 minut.

Uradne ure

56. člen

Dijaki in drugi udeleženci izobraževanja so dolžni spoštovati objavljene uradne ure tajništva, šolske svetovalne službe, knjižnice in referata za dijake.

Referat za dijake

57. člen

Vsa potrdila dijakom izdaja referat za dijake. V referatu dijaki oddajajo vloge in prevzamejo vse dokumente, ki jih niso v roku prevzeli pri razredniku. V referatu dijaki urejajo vse v zvezi s subvencionirano malico. V odsotnosti delavke v referatu za dijake, opravlja to nalogo tajništvo.

Objava obvestil in nadomeščanj učiteljev

58. člen

Vsa uradna obvestila, pomembna za dijake, nadomeščanja manjkajočih učiteljev in zamenjave učilnic so objavljeni na oglasni deski poleg tajništva šole v I. nadstropju. Zamenjave učiteljev so vidne tudi v elektronskem dnevniku.

Samo v izjemnih primerih lahko dovoli ravnatelj (v njegovi odsotnosti pomočnik ravnatelja) objave po učilnicah.
Objava drugih obvestil in plakatov na oglasni deski poleg tajništva šole ni dovoljena.

59. člen

Obvestila in plakate, ki jih v šolo prinesejo zunanji ponudniki, je treba pred objavo na šolskih oglasnih deskah potrditi z žigom šole. Plakati oz. obvestila brez žiga se odstranijo. Plakate na oglasnih deskah razporeja in pospravlja za to zadolžena laborantka.

Panoje, ki so tematsko opremljeni, in druga šolska obvestila urejajo (in tudi pravočasno odstranjujejo) posamezni učitelji.

Na steklene površine vrat se lahko le izjemoma lepijo obvestila.

Izhodi iz šole

60. člen

V času pouka dijakom izhodi iz šole niso dovoljeni, prav tako ne v času 5 minutnih odmorov. Dijak lahko na lastno odgovornost odide iz šole v času prostih ur in glavnega odmora. Dijak ne sme zapustiti šolskega prostora oblečen v haljo in obut v šolsko obutev zaradi zagotavljanja higienskega minimuma. Razrednik obravnava dejanje kot kršitev hišnega reda.

Skrb za čistočo in vzdrževanje šolskega inventarja

61. člen

Za vzdrževanje čistoče v avlah, po hodnikih in straniščih so odgovorni vsi dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in vsi delavci šole.

Za vzdrževanje čistoče v učilnicah (laboratorijih) so odgovorni dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in učitelji. Po glavnem odmoru, ko pojedo dnevni obrok, pobrišejo klopi in v skladu z navodili poskrbijo za ostanke hrane in embalažo. Učilnico morajo zapustiti čisto, urejeno in prezračeno.

62. člen

Za vzdrževanje šolskega inventarja so odgovorni dijaki, udeleženci izrednega izobraževanja in učitelji, ki poučujejo v učilnici oz. vodijo vaje v laboratoriju. Če ob vstopu v učilnico dijaki oziroma udeleženci izrednega izobraževanja  ugotovijo morebitne poškodbe oziroma neurejeno učilnico, so dolžni o tem takoj obvestiti učitelja.

63. člen

V začetku šolskega leta ravnatelj določi učitelja skrbnika, ki skrbi za posamezno učilnico – laboratorij.
Naloge skrbnika učilnice – laboratorija so:

 1. skrbi za urejenost učilnice, omar, vitrin, pravilno delovanje aparatov;
 2. opozarja druge učitelje, da s primernim režimom skrbijo, da dijaki ne povzročajo namerne škode v učilnicah;
 3. nastale poškodbe v učilnici vpisuje v obrazec v zbornici.

Nevarno poškodbo mora vsak, ki jo opazi, takoj javiti v tajništvo šole, v popoldanskem času pa obvestiti odgovorno dežurno osebo.

64. člen

Za odpravo napak in poškodb so zadolženi:

 1. hišnik na stavbi in opremi,
 2. laborant ali učitelj v laboratoriju, za katerega je zadolžen,
 3. vzdrževalec računalniške opreme za računalniško tehnologijo.

65. člen

Namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano

Odškodninska odgovornost

66. člen

Dijaki ali skupina dijakov oziroma njihovi starši morajo poravnati škodo, za katero je dokazano, da jo je dijak ali skupina dijakov namerno povzročila šoli, dijakom, delavcem šole in drugim osebam v šoli. To določilo velja tudi za škodne dogodke v telovadnici, šolskem okolišu in povsod, kjer potekajo dejavnosti v organizaciji šole.

Oškodovanec ali drugi očividec škode je dolžan takoj, ko pride do nje, oziroma ko jo opazi, seznaniti razrednika ali drugo odgovorno osebo v šoli. Razrednik oziroma odgovorna oseba si ogleda škodni dogodek, opravi razgovor z oškodovancem (i) in s povzročitelji, če so znani ter z morebitnimi očividci. Obvezno izpolni obrazec Izjava o škodnem dogodku – nezgodi in ga odda v tajništvo. Šola poskrbi za ocenitev škode. Če je mogoče odkriti povzročitelja škode, razrednik o škodnem dogodku in načinu poravnave škode seznani starše udeleženih, če so dijaki mladoletni. V primerih, ko gre za večjo škodo, šola dogodek prijavi policiji.

Knjižnični red

67. člen

Pri obisku knjižnice so dijaki dolžni upoštevati Knjižnični red, ki je objavljen v knjižnici in na spletnih straneh šole.

Dodatna pravila ravnanja v telovadnici

68. člen

V telovadnici Poljane velja še:

a) Garderobo zaklepa in odklepa dežurni dijak, ki ga določi učitelj športne vzgoje.
b) Vse vredne predmete (telefon, zlatnina,…) in denar dijaki shranijo pri učitelju športne vzgoje, ki jih zaklene v kabinet.
c) Za predmete, navedene v 2. alineji tega člena, ki ostanejo v garderobi, šola ne odgovarja.
č)   Vstop v telovadnico je dovoljen samo v primerni športni opremi.
d)
V času mentorstva študentov morajo dijaki upoštevajo navodila študentov, ki opravljajo mentorsko pedagoško prakso.
e)
V prostore športne dvorane je prepovedan vnos in uživanje hrane in alkoholnih pijač

Šolska prehrana

69. člen

Subvencionirano šolsko prehrano – malico urejajo Pravila šolske prehrane.

70. člen

Dijaki lahko vsak dan, ko je pouk ali dejavnost v šoli, kupijo v prosti prodaji malico in osvežilne napitke v kuhinji, ki je v kleti šole.