Hišni red

Splošne določbe

1. člen

Življenje in delo v šoli poteka po določbah Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS št. 60/2010) in Šolskih pravilih.

2. člen

Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela v šoli.

3. člen

Hišni red je obvezen za vse dijake, udeležence izobraževanja odraslih, za vse v šoli zaposlene delavce in za vse druge osebe, ki se zadržujejo v šolski zgradbi.

Nepotrebno zadrževanje v šoli ni dovoljeno.

4. člen

Kršitve posameznih določb hišnega reda se lahko ocenijo kot lažje, težje ali kot najtežje kršitve določb Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah.

Dijaška izkaznica

5. člen

Za identifikacijo imajo dijaki v šoli dijaško izkaznico. Če je nimajo, se lahko identificirajo z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem. Na zahtevo dežurnega dijaka, varnostnika ali delavca šole so dijaki dolžni pokazati enega izmed identifikacijskih dokumentov.

Dijaško izkaznico pridobi vsak dijak sam pri zunanjem ponudniku.

Vhod in izhod iz šolske zgradbe

6. člen

Dijaki in drugi obiskovalci vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

Druge osebe so se dolžne ob prihodu in odhodu iz šole javiti dežurnima dijakoma. Vinjenim osebam in osebam, ki bi povzročale nemir, vstop v šolske prostore ni dovoljen.

7. člen

Vhod v šolo (izhod iz šole) skozi stranska vrata iz notranjega šolskega dvorišča je dovoljen samo pacientom šolske zobne ambulante in delavcem, zaposlenim v šoli.

Vhod oziroma izhod skozi kletna vrata je dovoljen samo delavcem šole, delavcem čistilnega servisa in najemnikom kuhinje, ob petkih popoldan in sobotah pa tudi udeležencem izobraževanja odraslih.

Kletna vrata so iz varnostnih razlogov v dopoldanskem času (do 14.30) odklenjena.

Izhod iz šole skozi stranska vrata oz. kletna vrata je dovoljen dijakom samo v primeru požara ali naravne nesreče.

Varovanje šole

8. člen

Šolska zgradba je varovana z alarmnim sistemom, ki je povezan s podjetjem, s katerim ima šola sklenjeno pogodbo o varovanju zgradbe. Vhod v šolo je varovan z video nadzorom.

9. člen

Šifre za izključitev alarmnega sistema imajo: ravnatelj, pomočnika ravnatelja, hišnik, poslovna sekretarka, administrativna delavka, pooblaščeni delavec čistilnega servisa. Vsak zgoraj imenovani delavec ima svojo šifro in ključe šole. Šifre so uradna tajnost in niso prenosljive na druge osebe.

Šola ima tudi šifro za izključitev alarma, ki jo dobi delavec skupaj s ključi šole, če šolo le občasno odpira.

10. člen

Šifra za vključitev alarmnega sistema je enotna in ni uradna tajnost. To šifro poznajo vse osebe, navedene v predhodnem členu.

11. člen

Vsak dan ob 6.30 (ko je pouk ali druga dejavnost) hišnik ali druga pooblaščena oseba izklopi alarmni sistem in odpre vsa vrata v šolo.

Ob sobotah, kadar poteka izobraževanje odraslih, odklene vhodna vrata in izklopi alarm za to določena oseba iz 9. člena.

Da so vsa vhodna vrata v šolo zaklenjena in vklopljen alarmni sistem (vsak dan ob 22. uri, razen ob sobotah), je odgovorna delavka čistilnega servisa, ki jo pooblasti vodstvo čistilnega servisa. Ob sobotah vklopi alarm in zaklene kletna vrata oseba iz 9. člena ali za to zaprošena oseba.

12. člen

Da so vsak dan ob koncu praktičnega pouka in vaj v vseh laboratorijih oz. kabinetih zaprte vse vodovodne pipe in plin, na aparatih izključena elektrika (kjer je to mogoče), skrbijo za to odgovorni učitelji. Ravnatelj glede na urnik v začetku šolskega leta imenuje odgovorne učitelje. Za naprave v kuhinji je odgovoren vodja kuhinje.

Ta člen smiselno velja za učilnice oziroma laboratorije: K1, K5, P1, P2, 11, 12, , 21, 22, 27, 28, 31.

Vsak delavec šole je osebno odgovoren za izklop elekronskih naprav (računalnik, LCD projektor, kamera,…), ki jih je uporabljal, ko zapušča prostor.

Dnevni šolski red

13. člen

Glavna vhodna vrate se odprejo ob 6.30.

14. člen

Dijaki in učitelji so dolžni prihajati v šolo 10 minut pred začetkom svojega pouka.

15. člen

Za vzdrževanje dnevnega šolskega reda so odgovorni vsi delavci šole in vsi dijaki ter druge osebe, ki se nahajajo v šoli.

16. člen

Ob vstopu v šolo se dijaki napotijo v nadstropja, kjer imajo garderobne omare, se obvezno preobujejo in oblečejo bele halje.

17. člen

Dijaki morajo obvezno nositi bele halje pri vseh učnih urah in med odmori, razen pri urah športne vzgoje. Odlaganje halj po hodnikih ni dovoljeno. Halje morajo biti čiste. Nošenje umazanih, popisanih in strganih halj ni dovoljeno. Nakup halj je organiziran v šoli. Sprememba kroja (krajšanje halje in rokavov) ni dovoljena. Pri praktičnem pouku in vajah morajo biti halje zapete.

18. člen

Če dijak pri pouku splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov nima halje ali ni preobut, to pomeni lažjo kršitev hišnega reda. Učitelj kršitev vpiše v elektronski dnevnik. Dijaku ni dovoljeno opravljati vaj in praktičnega pouka, če nima halje. Na dan, ko ima dijak vaje ali praktični pouk in nima halje, si le-to lahko izposodi v referatu za dijake. Cena izposoje halje je cena pranja v pralnici, s katero ima šola pogodbo. Haljo mora dijak vrniti najkasneje naslednji dan, če se drugače ne dogovori. Evidenco izposojenih halj vodi delavka v referatu. Če dijak halje ne vrne pravočasno, s tem seznani razrednika.

19. člen

Nošenje športnih copat (superg) in copat iz tekstila v šoli ni dovoljeno iz higienskih razlogov.

Dežurstvo

20. člen

V šoli opravljajo dežurstvo:

  • nadzorni učitelji med odmori na hodnikih šole, sanitarijah in pred šolo,
  • dežurna dijaka v času pouka pri vhodu v šolo,
  • oddelčni reditelji med poukom v razredu.

21. člen

Nadzorne učitelje po dnevih in nadstropjih določi pomočnik ravnatelja.Tedenski razpored nadzornih učiteljev mora biti objavljen vsak četrtek za naslednji teden. Zamenjave nadzornih učiteljev ureja pomočnik ravnatelja (v njeovi odsotnosti ravnatelj).

22. člen

Vsak dan sta dopoldan nadzorna 2 učitelja, popoldan pa 1 učitelj.

Dopoldan začne prvi nadzorni učitelj opravljati svojo dolžnost ob 7.30, drugi pa opravlja dolžnost do 13.45. V glavnem odmoru nadzor obvezno opravljata oba nadzorna učitelja.

Popoldanski nadzorni učitelj začne opravljati svojo dolžnost ob 13.30 in jo opravlja do vključno svoje zadnje učne ure. Če nadzorni učitelj zaključi s poukom pred koncem zadnje ure, ko je v šoli še pouk, prevzame nalogo odgovorna oseba (ravnatelj, pomočnik ravnatelja, šolska svetovalna delavka, organizatorka izobraževanja odraslih, pooblaščeni učitelj,  laborant).

Ob petkih sta 2 nadzorna učitelja. Drugi dopoldanski nadzorni učitelj opravlja naloge dopoldan (od začetka svojega pouka) in tudi popoldan (do konca svojega pouka).

23. člen

Prvi nadzorni učitelj zjutraj najprej ugotovi, če sta oba dežurna dijaka na svojem mestu.

Drugi nadzorni učitelj pa preveri zamenjavo dopoldanskih in popoldanskih dežurnih dijakov.

Nadzorni učitelj mora med odmori nadzirati red in disciplino na hodnikih, avlah, sanitarijah in pred šolo. Nadzorni učitelj spremlja tudi delo dežurnih dijakov.

24. člen

Nadzorni učitelji morebitne kršitve dijakov zapišejo v obrazec Poročilo o dežurstvu učiteljev, ki se nahaja na oglasni deski v zbornici. Na storjene kršitve opozorijo tudi razrednike.

Nadzorni učitelj je dolžan takoj seznaniti ravnatelja (v njegovi odsotnosti pa pomočnika ravnatelja oziroma drugo odgovorno osebo) z vsako težjo ali najtežjo kršitvijo hišnega reda, še posebej pa takrat, ko je ogrožena varnost ali zdravje dijakov, odraslih udeležencev izobraževanja, delavcev šole in drugih obiskovalcev.

25. člen

Oddelčne reditelje (vsak teden 2) in dežurne dijake (vsak dan 2) določijo razredniki. Razpored oddelkov za dežurstvo pripravi pomočnik ravnatelja.

26. člen

Zamenjave dežurnih dijakov zaradi pisnega oz. ustnega ocenjevanja znanja ali zaradi drugih opravičenih odsotnosti dijakov ureja pomočnik ravnatelja (v njegovi odsotnosti šolska svetovalna delavka ali ravnatelj).

27. člen

Odsotnosti dijakov zaradi dežurstva v šoli se evidentirajo v elektronskem dnevniku kot »dežurstvo ali druga dejavnost za šolo« in se ne štejejo med zamude dijakov.

28. člen

Dežurna dijaka ne smeta zapuščati dežurnega mesta, razen v izjemnih primerih ali po navodilih ravnatelja, pomočnika ravnatelja ali dežurnega učitelja. Dežurna dijaka sta za svoje delo osebno odgovorna. Dežurna dijaka sta tudi v času dežurstva oblečena v belo haljo. Dežurna dijaka morata imeti pregled nad dogajanjem na stopnišču pred vhodom in v avli, zato med dežurstvom ne smeta delati stvari, ki motijo njuno osnovno zadolžitev (npr. uporaba računalnika in drugih elektronskih naprav…).

29. člen

Pred prevzemom dežurstev mora razrednik sklicati razredno uro in dijake podrobno seznaniti z nalogami dežurnih dijakov.

Razrednik dežurne dijake izbira tako, da bodo odgovorno opravljali svoje delo.

30. člen

Dežurna dijaka opravljata dežurstvo dopoldan od 7.30 do 13.55, popoldan pa od 13.45 do zaključka zadnje popoldanske učne ure ne glede na urnik svojega oddelka.

31. člen

Pred nastopom dežurstva morata dežurna dijaka v tajništvu prevzeti "Navodila in naloge dežurnih dijakov", obrazec "Poročilo o dežurstvu" ter obrazec "Obiski varnostnika". Dežurna dijaka morata vestno izpolniti poročilo o dežurstvu in ga oddati v tajništvo šole oziroma odgovorni osebi po zaključku dežurstva. Dopoldanska dežurna dijaka lahko zapustita dežurno mesto šele takrat, ko prideta popoldanska dežurna dijaka, popoldanska dežurna dijaka pa ob zaključku zadnje učne ure.

32. člen

Dežurna dijaka morata vljudno ustaviti vsakega zunanjega obiskovalca, vpisati v poročilo o dežurstvu njegovo ime in priimek, čas prihoda, h komu je namenjen in čas odhoda. Obiskovalce usmerita v tajništvo, k ravnatelju ali pomočniku ravnatelja, v zbornico, k šolski svetovalni delavki ali k organizatorki izobraževanja odraslih.

33. člen

Dežurna dijaka ne dovolita vstopa v šolo obiskovalcu, ki nima razloga, da bi se zadrževal v šolski stavbi. Če obiskovalec ne upošteva navodil dežurnih dijakov, eden od dežurnih dijakov o tem obvesti tajništvo šole, v popoldanskem času pa ravnatelja ali pomočnika ravnatelja ali svetovalno delavko ali  organizatorico izobraževanja odraslih oziroma najbliže dosegljivega člana učiteljskega zbora. Zadrževanje drugih dijakov ob dežurnem mestu ni dovoljeno.

34. člen

Eden od dežurnih dijakov lahko izjemoma nosi okrožnice, obvestila po razredih ali opravi druge naloge, če ga za to zadolži ravnatelj ali  pomočnik ravnatelja.

35. člen

Naloge oddelčnih rediteljev so predvsem:

a) da javita v tajništvo, popoldan pa odgovorni osebi (ravnatelju, pomočniku ravnatelja, šolski svetovalni delavki, organizatorki izobraževanja odraslih, pooblaščenemu učitelju), če učitelja ni pred učilnico (laboratorijem) 10 minut po zvonjenju,
b)
da na začetku vsake učne ure javita učiteljem manjkajoče dijake in jih obveščata tudi o drugih dogodkih in spremembah v razredu,
c) da v času glavnega odmora (ali izven, če je za razred tako določeno) prineseta iz šolske razdelilnice malico za razred, malico razdelita in po zaključku odneseta košaro nazaj v razdelilnico;
d)
da med učnimi urami in po končani učni uri pobrišeta tablo,
e)
da opravita naloge, ki jima jih dajo učitelji.
f)
Za odhod po malico razrednik lahko določi po potrebi še tretjo osebo.

Vedenje v šoli

36. člen

Dijaki, odrasli udeleženci izobraževanja in delavci šole morajo hoditi v šolo dostojno oblečeni in urejeni. Dodatne zahteve glede urejenosti, da bo zagotovljeno varno delo pri vajah in praktičnem pouku, določijo strokovni aktivi (npr. dolžina nohtov, speti lasje, zapeta halja,…). Učitelj predmeta z zahtevami seznani svoje dijake na prvi učni uri pri vajah ali praktičnem pouku. Če dijak navodil, ki zagotavljajo njegovo varnost ali varnost sošolcev in učitelja, ne spoštuje, lahko učitelj dijaku prepove sodelovanje pri vajah in praktičnem pouku. Učitelj takoj o prepovedi seznani ravnatelja ali osebo, ki ga nadomešča.

37. člen

Dijaki, odrasli udeleženci izobraževanja, vsi zaposleni in obiskovalci se morajo v šoli obnašati kulturno, spoštljivo ter tako, da je zagotovljena varnost in zdravje vseh, ki so v zgradbi in v neposredni šolski okolici.

38. člen

Med poukom dijaki ne smejo brez dovoljenja učitelja zapustiti učilnice (laboratorija) oz. šolske zgradbe.

39. člen

Če dijak zamudi začetek učne ure ali druge oblike organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela, se učitelju opraviči in ga seznani z vzrokom za zamudo tako, da čim manj moti šolsko delo.

40. člen

Posedanje po mizah, stopnicah in po tleh ni dovoljeno. Prepovedano je posedanje in spuščanje po stopniščni ograji ter sklanjanje čez ograjo in metanje predmetov čeznjo.

41. člen

Žvečenje žvečilnih gumijev, pitje napitkov in malicanje ob prihodu učiteljev v učilnice in med poukom ni dovoljeno. Za to so odgovorni učitelji, ki imajo pouk.

42. člen

Za red in disciplino pri pouku so odgovorni učitelji, dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih. Med učnimi urami dijaki ne smejo motiti pouka. Med poukom morajo biti disciplinirani in pazljivo spremljati učiteljevo razlago ter aktivno sodelovati v učno-vzgojnem procesu. Zamujanje in predčasno zaključevanje učnih ur učiteljem ni dovoljeno.

43. člen

Obiski znancev in prijateljev dijakov v šoli niso dovoljeni. Vstopanje zunanjih obiskovalcev v razred, ko poteka pouk, je prepovedano. V nujnih primerih lahko pokliče dijaka iz razreda le delavec šole.

44. člen

Uporaba  naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem ali drugih elektronskih naprav med poukom je prepovedana, razen v primeru, ko jih dovoli učitelj. Uporaba teh pripomočkov pomeni kršitev šolskih pravil, za kar se izvrši alternativni ukrep – odvzem naprave do naslednjega šolskega dne in pogovor s starši. Učitelj je dolžan odvzeti napravo in jo po učni uri oddati v tajništvo. Če dijak in starši ne soglašajo z alternativnim ukrepom, se dijaku naprava vrne še isti dan in izreče vzgojni ukrep.

Če ima dijak te naprave pri sebi v času ocenjevanja znanja, se ocenjevanje znanja brez ugotavljanja, ali je prišlo do zlorabe ali ne, za dijaka takoj prekine in ravna v skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja. Učitelj pri pisnem ocenjevanju in ocenjevanju izdelka ali storitve lahko prepove nošenje ur, zapestnic in drugih sumljivih predmetov.

Če obstaja med ustnim ocenjevanjem sum uporabe nedovoljenih elektronskih pripomočkov, učitelj ocenjevanje za dijaka lahko prekine in obvesti o sumu ravnatelja (v njegovi odsotnosti pomočnika ravnatelja). Ustno ocenjevanje se ponovi še isti dan ob prisotnosti še ene osebe.

Snemanje (avdio in video) v šoli je dovoljeno samo z dovoljenjem delavcev šole. Snemanje v razredu lahko dovoli učitelj, ki uro vodi, snemanje v šoli pa ravnatelj (v njegovi odsotnosti pa pomočnik ravnatelja).

45. člen

Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih šole, v neposredni okolici šole in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela (športna vzgoja, vaje zunaj šole, interesne dejavnosti) strogo prepovedano. V neposredno okolico šole spadata šolsko zemljišče in Zdravstvena pot do konca zemljišča naše šole. Dijaki ne smejo motiti stanovalcev v neposredni okolici šole (posedanje na stopnicah, zadrževanje večjih skupin pred stanovanjskimi zgradbami, odmetavanje odpadkov na tla).

V šolske prostore, na šolske površine in povsod, kjer potekajo kakršnekoli oblike organiziranega dela, je prepovedano prinašanje in razširjanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev.

46. člen

Dijaki ne smejo prinašati v šolo in na druge dejavnosti v organizaciji šole eksplozivnih in drugih nevarnih sredstev, strelnega orožja, ostrih in drugih nevarnih predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost dijakov in delavcev šole.

47. člen

Če učitelj opazi, da vedenje dijaka pri pouku ni primerno (ne sledi, je utrujen, zaspan, odsoten, agresiven, moteč…) in bi bilo tako vedenje lahko posledica uživanja droge, zapiše zapažanje o dijaku in ga odda šolski svetovalni delavki. Na osnovi treh zapisov svetovalna delavka o tem obvesti starše.

Če učitelj ugotovi, da dijak ne more spremljati pouka ali da bi delo pri vajah, praktičnem pouku, urah športne vzgoje ogrožalo njegovo varnost, o tem obvesti razrednika ali svetovalno delavko ali ravnatelja ali pomočnika ravnatelja.V takem primeru šola obvesti starše dijaka, da poskrbijo za njegovo varnost.

Garderobne omare

48. člen

Dijak dobi garderobno omarico v 1. letniku in jo nato praviloma  uporablja vsa štiri leta, če napreduje v višje letnike. Šifro, ki jo dijak prejme, mora skrbno varovati. Izdaja šifre pomeni težjo kršitev hišnega reda. Samovoljne zamenjave razporeditev dijakov po omaricah niso dovoljene. Če dijak letnik ponavlja, je lahko razporejen v novo omarico. Šifre omaric, v katerih so se zamenjali uporabniki (eden ali več), se spremenijo. Zamenjavo šifer in nove razporeditve dijakov po omaricah ureja razrednik pri laborantu, ki je za to nalogo določen.

49. člen

Garderobna omarica je namenjena izključno hranjenju osebne garderobe (obutev in obleka, halja in copati). Za obešanje halje oz. oblačil dijak prinese svoj obešalnik.

Oprema za športno vzgojo in praktični pouk se v omarici lahko hrani le na dan pouka tega predmeta.
Razrednik vsaj trikrat letno skupaj z dijaki pregleda omarice in ugotovi, ali dijaki uporabljajo omarico v skladu z navodili.

50. člen

V omarici ni dovoljeno lepljenje letakov, pisanje po stenah in drugo, kar bi povzročalo škodo v omaricah.
Vsako poškodbo omarice (v notranjosti ali zunanjosti) mora dijak takoj prijaviti v tajništvo šole, da se poškodba odpravi. Če gre za namerno poškodbo omarice, jo plača dijak, sicer stroške krije šola.

51. člen

Za red in čistočo  v garderobni omarici skrbijo dijaki – uporabniki garderobne omarice. V omarici ni dovoljeno hranjenje mokrih dežnikov brez zaščite.

Pred začetkom poletnih počitnic dijaki v celoti izpraznijo omarice, zato da se omarice očistijo in odpravijo morebitne poškodbe.  

52. člen

Za tatvine iz garderobnih omaric šola ne odgovarja. V primerih vloma šola ureja pri pristojni zavarovalnici, če je šlo za krajo ali poškodbo predmetov iz 50. člena.

Začetek in konec pouka

53. člen

Prva šolska ura se začne ob 7.35, izjemoma je dovoljena  tudi predura ob 6.50.

Pouk se lahko začne tudi kasneje.

Zadnja šolska ura v popoldanskem času se konča ob 19.00 uri.

54. člen

Dijaki počakajo učitelje pred učilnicami (laboratoriji). Če učitelja ni pred učilnico (laboratorijem) 10 minut po zvonjenju, sta reditelja dolžna to sporočiti v tajništvo šole, v popoldanskem času (od 14.30 dalje) pa odgovorni osebi (ravnatelju, pomočniku ravnatelja, šolski svetovalni delavki, organizatorki izobraževanja odraslih, pooblaščenemu učitelju).

Učilnico odklepa in zaklepa učitelj, ki ima pouk v učilnici (laboratoriju).
Med odmori so učilnice (laboratoriji) zaklenjene.

55. člen

Učna ura traja 45 minut. Dnevni in tedenski razpored učnih ur je določen z urnikom.

56. člen

Med učnimi urami so 5-minutni odmori, po 3. dopoldanski učni uri je 30-minutni, po 1. popoldanski učni uri 20-minutni odmor (v petkih po 7. dopoldanski učni uri 15-minutni odmor).

Hramba šolske dokumentacije

57. člen

Dnevnik in redovalnica se vodita v elektronski obliki. Za hrambo podatkov tekočega šolskega leta je odgovorno podjetje, ki je lastnik spletne aplikacije.

58. člen

Osebne liste dijakov hrani šolska svetovalna delavka v kovinskih omarah v svoji pisarni. Osebne liste dijakov, ki so zaključili šolanje, šolska svetovalna delavka po pregledu odda tajnici v arhiv šole.

59. člen

Opravičila in drugo dokumentacijo dijakov, ki se nanaša na obisk pouka, hranijo razredniki do 31. avgusta v tekočem šolskem letu oz. do izteka roka za pritožbe.

Dokumentacijo o izrečenih vzgojnih ukrepih hranijo razredniki v skladu s  Pravilnikom o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.

Uradne ure

60. člen

Dijaki so dolžni spoštovati objavljene uradne ure tajništva, šolske svetovalne službe, knjižnice in referata za dijake.

Referat za dijake

61. člen

Vsa potrdila dijakom izdaja referat za dijake. V referatu dijaki oddajajo vloge in prevzamejo vse dokumente, ki jih niso v roku prevzeli pri razredniku. V referatu dijaki urejajo vse v zvezi s subvencionirano malico. V odsotnosti delavke v referatu za dijake opravlja to nalogo tajništvo.

Objava obvestil in nadomeščanj učiteljev

62. člen

Vsa uradna obvestila, pomembna za dijake, nadomeščanja manjkajočih učiteljev in zamenjave učilnic so objavljeni na oglasni deski poleg tajništva šole v I. nadstropju. Zamenjave učiteljevso vidne tudi v elektronskem dnevniku.

Samo v izjemnih primerih lahko dovoli ravnatelj (v njegovi odsotnosti pomočnik ravnatelja) objave po učilnicah.

Objava drugih obvestil in plakatov na oglasni deski poleg tajništva šole ni dovoljena.

63. člen

Obvestila in plakate, ki jih v šolo prinesejo od zunaj, je treba pred objavo na šolskih oglasnih deskah potrditi z žigom šole. Plakati oz. obvestila brez žiga se odstranijo. Plakate na oglasnih deskah razporeja in pospravlja za to zadolžena laborantka.

Panoje, ki so tematsko opremljeni, in druga šolska obvestila, urejajo (in tudi pravočasno odstranjujejo) posamezni učitelji.

Na steklene površine vrat se lahko le izjemoma lepijo obvestila.

Izhodi iz šole

64. člen

V času pouka dijakom izhodi iz šole niso dovoljeni, prav tako ne v času 5-minutnih odmorov. Dijak lahko na lastno odgovornost odide iz šole v času prostih ur in glavnega odmora.

Skrb za čistočo in vzdrževanje šolskega inventarja

65. člen

Za vzdrževanje čistoče v avlah, po hodnikih in straniščih so odgovorni vsi dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in vsi delavci šole.

Za vzdrževanje čistoče v učilnicah (laboratorijih) so odgovorni dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in učitelji. Po glavnem odmoru, ko pojedo dnevni obrok, pobrišejo klopi in v skladu z navodili poskrbijo za ostanke hrane in embalažo. Učilnico morajo zapustiti čisto, urejeno in prezračeno.

66. člen

Za vzdrževanje šolskega inventarja so odgovorni dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in učitelji, ki poučujejo v učilnici oz. vodijo vaje v laboratoriju. Če ob vstopu v učilnico dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih ugotovijo morebitne poškodbe oziroma neurejeno učilnico, so dolžni o tem takoj obvestiti učitelja.

67. člen

V začetku šolskega leta ravnatelj določi učitelja skrbnika, ki skrbi za posamezno učilnico – laboratorij.
Naloge skrbnika učilnice – laboratorija so:

a) skrbi za urejenost učilnice, omar, vitrin, pravilno delovanje aparatov;
b) opozarja druge učitelje, da s primernim režimom skrbijo, da dijaki ne povzročajo namerne škode v učilnicah;
c) nastale poškodbe v učilnici vpisuje v obrazec v zbornici.

Nevarno poškodbo mora vsak, ki jo opazi, takoj javiti v tajništvo šole, v popoldanskem času pa obvestiti odgovorno dežurno osebo.

68. člen

Za odpravo napak in poškodb so zadolženi:

a) hišnik na stavbi in opremi,
b) laborant ali učitelj v laboratoriju, za katerega je zadolžen,
c) vzdrževalec računalniške opreme za računalniško tehnologijo.

69. člen

Namerno uničevanje šolskega inventarja, pisanje po klopeh, stolih, stenah in straniščih je prepovedano. Namerno uničevanje šolskega inventarja pomeni težjo kršitev hišnega reda.

Odškodninska odgovornost

70. člen

V skladu s 37. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah morajo dijaki ali skupina dijakov oziroma njihovi starši poravnati škodo, za katero je dokazano, da jo je dijak ali skupina dijakov povzročila šoli, dijakom, delavcem šole in drugim osebam v šoli. To določilo velja tudi za škodne dogodke v telovadnici, šolskem okolišu in povsod, kjer potekajo dejavnosti v organizaciji šole.

Oškodovanec ali drugi očividec škode je dolžan takoj, ko pride do nje, oziroma ko jo opazi, seznaniti razrednika ali drugo odgovorno osebo v šoli. Razrednik oziroma odgovorna oseba si ogleda škodni dogodek, opravi razgovor z oškodovancem (i) in s povzročitelji, če so znani, ter z morebitnimi očividci. Obvezno izpolni obrazec Izjava o škodnem dogodku – nezgodi in ga odda v tajništvo. Šola poskrbi za ocenitev škode. Če je mogoče odkriti povzročitelja škode, razrednik o škodnem dogodku in načinu poravnave škode seznani starše udeleženih. V primerih, ko gre za večjo škodo, šola dogodek prijavi policiji.

Knjižnični red

71. člen

Pri obisku knjižnice so dijaki dolžni upoštevati Knjižnični red.

Dodatna pravila ravnanja v telovadnici

72. člen

V telovadnici Poljane velja še:

a) Garderobo zaklepa in odklepa dežurni dijak, ki ga določi učitelj športne vzgoje.
b) Vse vredne predmete (telefon, zlatnina …) in denar dijaki shranijo pri učitelju športne vzgoje, ki jih zaklene v kabinet.
c) Za predmete, navedene v 2. alineji tega člena, ki ostanejo v garderobi, šola ne odgovarja.
č) Vstop v telovadnico je dovoljen samo v primerni športni opremi.
d) V času mentorstva študentov morajo dijaki upoštevati navodila študentov, ki opravljajo mentorsko pedagoško prakso.

Šolska prehrana

73. člen

Subvencionirano šolsko prehrano – malico urejajo Pravila šolske prehrane.

74. člen

Dijaki lahko vsak dan, ko je pouk ali dejavnost v šoli, kupijo malico in osvežilne napitke v kuhinji, ki je v kleti šole.