Projekti – ESS

Projekti financirani s strani Evropskega socialnega sklada

S 1. 4. 2017 smo se uspešno vključili v projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017. V sklopu projekta smo zaposlili svetovalno delavko začetnico, ki je bila po kriterijih mlajša od 29 let, ženskega spola in je bila brez zaposlitve manj kot 12 mesecev. Zaposlitev se je sofinancira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8. 2. 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Cilj razpisa je bil spodbujanje zaposlovanja in vključevanja mladih na trg dela.