Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek SŠFKZ, Ljubljana

Vljudno vabimo vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za izdelavo projektov (faza PZI, PID) in izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in pridobitev uporabnega dovoljenja za Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ).

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno dostopna na tej spletni strani in jo sestavljajo sleči dokumenti:

 • Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,
 • Razpisne obrazce:
  • PONUDBA, razpisni obrazec št. 1,
  • OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA, razpisni obrazec št. 2,
  • PODATKI O PODIZVAJALCU S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, razpisni obrazec št. 3,
  • POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE IN GOSPODARSKI SUBJEKT, razpisna obrazca št. 4 in 5,
  • ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD,
  • REFERENČNO POTRDILO, razpisna obrazca št. 6 in 7,
  • REFERENČNO POTRDILO STROKOVNEGA KADRA, razpisna obrazca št. 8 in 9,
  • SEZNAM STROKOVNEGA KADRA razpisni obrazec št 10,
  • SEZNAM PONUJENE OPREME IN MATERIALOV, razpisni obrazec št. 11
  • PONUDBENI PREDRAČUN, razpisni obrazec št. 12,
  • VZOREC POGODBE, razpisni obrazec št. 13
 • Ostala dokumentacija:
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PGD), Mašera Mahnič arhitekti d.o.o., št. mma-10/2017, maj 2018 (dopolnitev oktober 2018, februar in marec 2019)
  • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (PZI – Eko sklad), št. mma- 10/2017, datum oktober 2018
  • PROJEKTNA NALOGA št. mma- 10/2017_PN, datum maj 2019
  • GEOMEHANSKO POROČILO št.1544/2003 datum 23. 5. 2003
  • GRADBENO DOVOLJENJE št. 351-1431/2018-31 datum 08.04.2019

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 24.07.2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje in na spletni strani: https://ejn.gov.si/.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole