Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis za šolsko leto 2018/19

Program Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 135/132 točk
Kozmetični tehnik 136 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 138/128 točk
Zobotehnik 136/117 točk

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 9. 7. do 14. 8. 2018) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2018/19

Subvencionirana šolska malica: Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo od 2. šolskega dne dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2018/19

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2018/19 bodo pripravljena do 2. 8. 2018. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 2. 8. 2018 dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake. Za prevzem potrdila o vpisu mora imeti dijak urejene vse obveznosti do šole za šolsko leto 2017/18.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2017/18   dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2018/19 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 22. 6. 2018, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K4
1. Fb P5
1. Fc K1
1. L K6
1. Ka K3
1. Kb K2
1. Za 26
1. Zb P7
2. Fa 32
2. Fb P6
2. Fc P2
2. Ka 29
2. Kb P4
3. Za 24
3. Zb 23
Ob 10.30 Učilnica
2.L P7
2.Za 29
2.Zb P4
3.Fa P6
3.Fb K4
3.Fc P5
3.Ka K6
3.Kb K2
3.L K3

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno,boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v sredo, 4. julija 2018, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem, v Latviji in v Španiji za 3. letnik programa KT in TLB

SŠFKZ razpisuje:

1. Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja na Finskem je 28. 10.–24. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Finsko, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

2. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 21. 10.–10. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

3. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala več v španščini in manj v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 21. 10.-17. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, opravljajo test iz znanja angleščine in test iz znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75%:25% v korist španščine. Rezultate testiranja znanja angleščine dijaki priložijo k vlogi. Rezultate testiranja znanja španščine bo priložila k vlogam kandidatov šolska komisija.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Obrazec najdejo na spletu (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose). Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je petek, 22. 6. 2018, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 21. 6. 2018.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 5. 7. 2018.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2018/19 na dan 25. 4. 2018

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijav na
dan 25. 4. 2018
Spodnja meja za
1. krog glede na točke 7. in 8. razreda
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 95 92 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                           56 74 93 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE      28 32 95 točk
ZOBOTEHNIK                56 68 91  točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot imamo razpisanih mest, smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci pisno obveščeni v začetku junija (do 6. 6. 2018). V dopisu bodo obveščeni tudi o terminu, v katerem se bodo morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli. Za lažjo organizacijo vam sporočamo, da bodo ti termini med 19. in 21. 6. 2018. S seboj bodo morali prinesli zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda.

Točkam iz 7. in 8. razreda se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih bodo učenci dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 22. 6. 2018 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli. Istega dne se bodo sprejeti učenci vpisali v 1. letnik. S podpisom sklepa o sprejemu bo za učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu, vpisni postopek zaključen.
Učenci, ki zaradi nižjega števila točk ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati tega kroga bodo znani   29. 6. 2018 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa, če bodo imeli do
21. 6. 2018 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.
Odločba o usmeritvi iz osnovne šole oz. potrdilo, da je učenec vključen v postopek usmeritve, ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 11. maja 2018, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program

  • Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
    INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
    Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.

  • Od 17.00 do 17.40 – PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika).
  • Od 17.45 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K4 1. Ka P7
1. Fb P5 1. Kb K1
1. Fc 24 1. Za 26
1. L K6 1. Zb 15

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 17.45 do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc, Koritnik, Vončina P6 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Lavrič, Horvat, Tomšič Iskra P4 Novoselec 12
Jurjec Žmavc P5 Horzelenberg, Čalić 16
Kočevar Korbar, Doberšek 14 Hafner 15
Forte, Jović (nadomešča Ožbolt) P9 Kralj 12
Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Magdevski 24
Vrhovnik 23 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD  
Štralleger Kabinet FAR (2.nadstr) Rupnik, Lapuh P2
Čerin, Veniger 22 Gorjan, Kopčavar K2
Gabrovšek, Prijatelj 21 Povhe Lenart Kabinet KEM (pritličje)
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Sernec 26
Trdan K4 Drenik Trop K1
Švegl P7 Mlakar Medved Pis. org. izr. izobr.(1. nadst)
Cimperman, Kujavec, Markelj 25 KIZ, PPM, KNT-FIK…  
Dimnik, Lušina, Petkovšek K3 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cigula K6 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM   Molek, Erjavec, Žavbi 11
Pivk, Zavec 27 Cerar, Kastelic, Šimic Z. P3
Grgur 29 Fabjan, Letonja, Perinčič M. 13
    Sedlar 31
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinje: Lorencin, Justinek, Lokar Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: GRADIŠAR (KEM), KOGOVŠEK G. (KNO, KNT, LIČ…), KOLMANČIČ (KNO, KNT, LIČ…), ROGELJ (KNO, KNT, LIČ…), TURŠIČ (KNO, KNT, LIČ…), ŠILC (SKO, KIZ, SOM)
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.45 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Šola bo v času prvomajskih počitnic zaprta

V času od vključno petka, 27. aprila 2018, do vključno srede, 2. maja 2018, je šola zaradi prvomajskih počitnic ZAPRTA

Stanje prijavljenih kandidatov za vpis za šolsko leto 2018/19 na dan 5. 4. 2018

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 5. 4. 2018
Začasna spodnja meja
( 1.krog) glede na točke v 7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 87 72 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 56 106 91 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE  28 36 95 točk
ZOBOTEHNIK 56 76 89 točk

Učenci in starši lahko sami izračunate svoje točke iz zaključenih ocen v 7. in 8. razredu. Seštejete zaključene ocene vseh obveznih predmetov (izbirni predmeti se ne upoštevajo).

Prijavljeni učenci, ki imate v tem trenutku precej nižje točke kot so začasne spodnje meje, imate manjšo možnost za vpis v program, v katerega ste se prijavili.

Če ugotovite, da bi radi zamenjali program ali šolo, lahko svoje prijave prenesete v druge programe na naši šoli ali na druge šole najkasneje do srede, 25. 4. 2018.
Do zaključka vpisnega postopka prenašanje prijav ne bo več mogoče.
8. 5. 2018 bomo na spletni strani objavili tabelo z novimi podatki.

O omejitvah vpisa vas bomo pisno obvestili najkasneje do 6. 6. 2018.